FACILITY MANAGEMENT

Úlohou nášho FACILITY MANAGEMENTU je  profesionálne vykonávanie technickej správy budov v zmysle platných európskych a slovenských noriem.  Našim cieľom je efektívnou stratégiou, taktikou a technikou spravovať a optimalizovať majetok akejkoľvek spoločnosti výrobného i nevýrobného charakteru formou poskytovania širokej škály služieb.

V rámci FACITLITY MANAGEMENTU vieme ponúknuť  široký rozsah profesionálnych služieb, ktoré znižujú celkové náklady na správu a údržbu nehnuteľností a optimalizujú ich životnosť. Disponujeme skúsenosťami, tímom kvalifikovaných vlastných pracovníkov alebo subdodávateľských partnerov s potrebným technickým a odborným zázemím, čo nám umožňuje riadiť a zabezpečiť akúkoľvek službu v oblasti FACILITY MANAGEMENTU na Slovensku. Neustále sa snažíme zlepšovať a vytvárať pre našich zákazníkov čo najvyšší komfort a úsporu nákladov.

V najjednoduchšom ponímaní Facility management predstavuje modernú, efektívnu a komfortnú formu spravovania širokej škály objektov a budov, zvyčajne jedným dodávateľom pre všetko. V odborných kruhoch sa význam Facility managementu chápe ako metóda riadenia podporných činností, čo uvádza aj európska norma STN EN 15221 Facility management.

Súčasný trend odporúča firmám detailne sledovať výšku nákladov súvisiacich s riešením podporných činností, ktorých výška k celkovým nákladom nie je nízka. Prioritou každej spoločnosti je sústrediť sa na riadenie svojej hlavnej činnosti (tzv. core business) a tým zvyšovať svoju konkurencieschopnosť a ziskovosť. To sa dá dosiahnuť odčlenením podporných činností od hlavnej činnosti a prijatím partnera, ktorý vďaka kombinácii ľudských zdrojov, postupov a správneho riadenia umožní dosiahnuť optimalizáciu podporných činností spoločnosti.

Naše služby zahŕňajú odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), opravy a údržby týchto vyhradených technických zariadení (VTZ):

 • elektrických zariadení
 • bleskozvodov
 • plynových zariadení
 • tlakových zariadení
 • zdvíhacích zariadení
 • klimatizačných a chladiarenských zariadení
 • elektrickej požiarnej signalizácie
 • hasiacich prístrojov
 • stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
 • požiarnych klapiek, požiarnych vodovodov a hydrantov
 • protipožiarnych výplní, uzáverov a stavebných otvorov

Súčasťou vyššie uvedených služieb sú vypracované periodické správy (revízie) o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ a vedenie potrebných technických dokumentov. Na základe zistených nedostatkov vypracúvame pre zákazníka reporty na ich odstránenie s vyčíslením daných nákladov. Zabezpečujeme komplexné opravy VTZ s vyhotovením správy po odstránení nedostatkov alebo oprave.

SPRÁVA PRIESTRANSTIEV

Zabezpečujeme letnú a zimnú údržbu (správu) priestranstiev, plôch, komunikácií a parkovísk.

LETNÁ ÚDRŽBA

 • kosenie a mulčovanie trávnatých plôch a ruderalných porastov s využitím profesionálnej techniky Stihl, Husqvarna a Reform
 • pílenie a orezávanie stromov
 • herbicídne postreky a ochrana rastlín
 • ochranu stromov pred škodcami
 • strojné a ručné zametacie práce
 • zber odpadu z letnej údržby a jeho odvoz
 • pravidelná alebo jednorázová starostlivosť o zeleň
 • dodanie, servis a kontroly automatického zavlažovacieho systému
 • zakladanie trávnatých plôch

ZIMNÁ ÚDRŽBA

 • strojné a ručné odpratávanie snehu
 • strojné pluhovanie komunikácií, chodníkov a parkovísk
 • posyp inertným materiálom alebo soľou
 • využitie snežných fréz v prípade kalamít
 • vývoz snehu
 • pohotovosť a dispečing

UPRATOVACIE SLUŽBY

Upratovacie a čistiace práce s ohľadom na životné prostredie (Eco-Friendly Cleaning)
Rovnako ako v iných odvetviach, tak aj v segmente upratovacích a čistiacich služieb sa v posledných rokoch výrazne dbá na ochranu životného prostredia. Našim cieľom nie je iba zabezpečovať vysokokvalitné upratovacie a čistiace služby, ale aj vytvárať zodpovedné postupy a riešenia na ochranu životného prostredia našej planéty, našich zákazníkov a pracovníkov.

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001.

Naša špecializácia
Na základe našich skúseností s vnútorným upratovaním rôznorodých výrobných aj nevýrobných objektov,  ponúkame našim zákazníkom široký rozsah upratovacích a čistiacich činností. V prípade potreby zabezpečujeme denné ako aj nočné upratovanie. Špecializujeme sa na objekty obchodných, skladovacích, kancelárskych a prevádzkových priestorov firiem a inštitúcií, supermarketov, bánk a poisťovní, univerzít, nemocníc ako aj bytových domov.

Popis činností:
V rámci základného prevedenia upratovacích a čistiacich prác vykonávame:

 • denné alebo periodické, strojné alebo ručné umývanie a stieranie povrchov
 • umývanie a dezinfekciu sociálnych zariadení, pisoárov, umývadiel, batérií a dresov, odstraňovanie nečistôt z obkladov
 • doplňovanie hygienických náplní, vynášanie košov a popolníkov vrátanie ich umývania, leštenie zrkadiel alebo iných sklenených plôch, čistenie žalúzií
 • extrakčné čistenie a tepovanie kobercov
 • umývanie a čistenie opláštenia budov, fasád a striech (výškové práce)
 • čistenie a ošetrovanie nábytku, manipuláciu s nábytkom, sťahovacie služby
 • generálne čistenie a čistenie po stavebných prácach
 • polymerizácia a renovácia podláh, strojné čistenie dlažby a mramoru
 • odstraňovanie grafitov
 • upratovacie a čistiace práce po športových a spoločenských podujatiach

Na požiadanie a po obhliadke priestorov vypracujeme plán upratovacích a čistiacich prác pre akýkoľvek objekt tak, aby sme nášmu zákazníkovi ponúkli najvyššiu kvalitu za čo najnižšiu  cenu s využitím najnovších technológií a postupov. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme bezplatné poradenstvo.

OSTATNÉ SLUŽBY

Deratizačná, dezinfekčná a dezinsekčná služba

Deratizačná, dezinfekčná a dezinsekčná (DDD) činnosť je vykonávaná najmä k zamedzeniu nákazlivých, prenosových a infekčných chorôb ako je žltačka, salmonelóza, toxoplazmóza (neplodnosť žien), infekcie rôzneho druhu, hubeniu škodlivých živočíchov a mikroorganizmov. DDD činnosťou sa zabraňuje škode na zdraví zamestnancov, tretích osôb a zabezpečuje sa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. S prevádzaním DDD služieb úzko súvisí aj zabraňovanie materiálnym škodám na majetku. Je potrebou chrániť elektrické káblové rozvody, bezpečnostné rozvody, drevené prvky budov, izolácie objektov, materiál skladov pred škodcami.

VIAC

Čistenie a diagnostika kanalizačných potrubí

Komplexný a systematický prístup k prevádzke a údržbe kanalizácií (čistenie a sledovanie stavebného stavu) vedie nielen k udržaniu štandardnej bezporuchovej funkcie potrubí, ale aj k celkovému zníženiu nákladov na jej prevádzku. Hydro-čistenie kanalizácií a potrubí je základným údržbovým krokom týchto inžinierskych sietí. Zanedbanie údržby môže viesť k významnému skráteniu životnosti potrubí a ku vzniku havarijných stavov.Komplexný a systematický prístup k prevádzke a údržbe kanalizácií (čistenie a sledovanie stavebného stavu) vedie nielen k udržaniu štandardnej bezporuchovej funkcie potrubí, ale aj k celkovému zníženiu nákladov na jej prevádzku.

VIAC